Algemene informatie

Spelen in sporthal d'n Ekker

Badmintonclub Mixed heeft haar wortels in Beek en Donk en is op vrijdag actief in sporthal d'n Ekker aan de Muzenlaan 2a in Beek en Donk. De vereniging telt ruim 170 leden, verdeeld in ruim 70 jeugdleden en ruim 100 seniorenleden. De jeugd is gesplitst in twee groepen waarvan de eerste groep traint van 18.30u tot 19.30u en de andere groep van 19.30u tot 20.30u. Nieuw sinds maart 2016 is BadMINIton. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen op een hele leuke en speelse manier kennis maken met badminton. Deze groep krijgt les van 18.30u tot 19.15u. Daarna is het de beurt aan de senioren (volwassenen), die spelen van 20.30u tot 23.00u. BC Mixed is aangesloten bij de Helmondse Badminton Bond (HBB). Het merendeel van de leden speelt competitie bij de HBB. De competitiespelers krijgen een training van ongeveer een uur. Vanwege het aantal competitieteams zijn hier drie trainingsgroepen die na elkaar trainen. Degenen die geen competitie spelen kunnen vrij spelen en/of recreantentraining krijgen. Bij het vrij spelen wordt om de 20 minuten gewisseld zodat iedereen voldoende gelegenheid krijgt om te spelen. Iedere laatste vrijdag van de maand is het vrij spelen voor alle seniorenleden.

De sportkantine

Na de speelavond is het goed toeven in de kantine. Hier worden de wedstrijden nog eens nabesproken, toernooideelnames geregeld, commissievergaderingen gehouden, gedart of gewoon gezellig wat gepraat onder het genot van een hapje en drankje.

Activiteiten

Naast het badminton, wat natuurlijk de kern is bij Mixed, besteedt de vereniging ook veel energie aan nevenactiviteiten. Het merendeel daarvan wordt georganiseerd door de Bijzondere Activiteiten Commissie en door de jeugdcommissie.

De agenda voor een seizoen bestaat uit oa.: Sinterklaas viering jeugd, feestavond, clubkampioenschappen, Mixed Grill (barbecue), nieuwjaarsreceptie, algemene ledenvergadering, kaderavond voor de vrijwilligers, ouder-kind-avond, jeugdkamp of jeugd dag (om het jaar) en een afsluitingsavond. De activiteiten staan op de kalender van Mixed en wordt regelmatig ge-update.

Clubblad, website en social media

Ongeveer 8 keer per jaar wordt het clubblad de Minimiks door onze redactie in elkaar gezet. Het ligt dan voor alle leden klaar in de zaal om mee te nemen. De Minimiks bevat zaken over de vereniging, de badmintonsport en verder leuke artikeltjes. Iedereen die iets kwijt wil kan kopij inleveren bij de redactie: redactie@bcmixed.nl

Verder heeft BC Mixed een website waar allerlei wetenswaardigheden over de verenigingen en de badmintonsport te lezen zijn. Regelmatig verschijnen er foto's van Mixed activiteiten op de site, is er een uitgebreide geschiedenis van Mixed te lezen en er is een gastenboek waar berichten gepost worden.

Ook kun je de vereniging volgen op de diverse social media: Facebook: www.facebook.com/bcmixed, Twitter: @BCMixed en Instagram: bc_mixed


Lid worden van BC Mixed?

Proberen

Overweeg je om lid te worden van onze vereniging? Dan nodigen we je van harte uit om twee vrijdagen te komen proefdraaien! Je kunt dan rustig bekijken of de club en de badmintonsport een beetje bij je verwachtingen passen. Bevalt het je, dan krijg je een inschrijfformulier en ben je direct lid.

Speeltijden

BadMINIton  18:30 - 19:15 uur
Pupillen 18.30 - 19.30 uur
Jeugd 19.30 - 20.30 uur
Senioren 20.30 - 23.00 uur

Kosten

De contributie is € 5,- per maand voor jeugdleden en € 10,- per maand voor seniorenleden. De kosten voor BadMINIton zijn € 3,- per maand. Er zijn geen inschrijfkosten.

Contact

Om lid te worden van BC Mixed kun je een mail sturen naar onze secretaris Gert Lahaije. Zijn e-mailadres is secretaris@bcmixed.nl. Vermeld hierin je naam en contactgegevens. Je wordt vervolgens gebeld of gemaild wanneer je kunt komen.Spelregels

Wie de volledige tekst wil hebben van de spelregels, kan terecht op de site van de Nederlandse Badminton Bond;

Complete spelregels

Statuten - Huishoudelijk reglement

STATUTEN

De statuten van de vereniging vindt je hier

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vooraf: Indien geschreven staat "hij/hem", lees dan tevens "zij/haar".

Leden en lidmaatschap

1. Een van de bestuursleden is belast met de ledenadministratie. Ieder lid is verplicht een adreswijziging schriftelijk aan het bestuur door te geven.

Nieuwe leden

2. Nieuwe leden zijn gerechtigd om 2 avonden te spelen zonder verdere verplichtingen.

3. Indien men lid wenst te worden van de vereniging, dient men zich aan te melden bij het bestuur door middel van een door het bestuur vastgesteld inschrijfformulier. Het lidmaatschap is van kracht nadat aan alle administratieve bepalingen is voldaan en goedkeuring is gegeven door de meerderheid van het voltallig bestuur.

4. Het bestuur is bevoegd een aanmelding als lid te weigeren:

a. Indien de aanmelding een persoon betreft die in het verleden door de vereniging is geroyeerd;
b. Op grond van het algemene verenigingsbelang.

Ereleden en lid van verdiensten

5. Ereleden en leden van verdienste zijn personen die als zodanig worden benoemd door het bestuur op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging. Ereleden en leden van verdienste die geen gewoon lid van de vereniging zijn hebben wel toegang tot de Algemene Ledenvergadering maar hebben geen stemrecht.

Het niet-spelend lidmaatschap (nsl) / onregelmatig spelend lidmaatschap (osl)

6. B.C. Mixed stelt een lid dat wegens werkomstandigheden niet vaker dan eens per 2 weken kan komen op de speelavond in de gelegenheid om op eigen verzoek gebruik te maken van een kortingsregeling op de contributie. Dit dient te gebeuren in overleg met de penningmeester.

7. B.C. Mixed stelt een lid dat tijdelijk niet wil of kan badmintonnen op de speelavond in de gelegenheid om op eigen verzoek gebruik te maken van een kortingsregeling op de contributie. Dit lid wordt dan aangeduid als ?niet spelend lid? (NSL). Het NSL gaat in op het moment dat het lid hierom verzoekt (niet met terugwerkende kracht!).

8. Voorwaarden:

a. Een NSL:
Betaalt een verminderd bedrag aan contributie;
Kan na minimaal 2 maanden op eigen verzoek in overleg met het bestuur weer spelend lid worden. Er is geen maximumduur aan het NSL gesteld;
Behoudt alle rechten en plichten met uitzondering van deelname aan de competitie en speelavond bij B.C. Mixed;
Zorgt in samenwerking met de penningmeester voor aanpassing van de contributie;
Geniet bij verzoek tot overgang van NSL naar spelend lidmaatschap voorkeur boven de wachtlijst.

b. Het bestuur:
Kan een nieuw lid aannemen voor elk lid dat NSL wordt;
Zorgt in samenwerking met het lid voor aanpassing van de contributie;
Beslist, op basis van ledenaantal en opkomst tijdens de speelavond, na een verzoek van een NSL om weer spelend lid te mogen worden, betreffende het tijdstip van de overgang van diens NSL naar spelend lidmaatschap.

Het bestuur

9. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij zijn bevoegd alle beslissingen te nemen welke niet kunnen worden uitgesteld, alsmede uitgaven te doen buiten de begroting welk is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV), tot een maximum bedrag van ? 1000,00. Over deze beslissingen wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering/ALV verantwoording afgelegd.

10. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten en dit huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging, leidt de vergaderingen en verzorgt de representatie namens de vereniging.

11. De secretaris voert de administratie van de vereniging. Hij is belast met het, in overleg met de voorzitter, samenstellen van de agenda voor een vergadering. Het correspondentieadres van de vereniging berust bij de secretaris. Uitgaande stukken kunnen door hem namens de vereniging worden ondertekend. Van alle stukken dient hij een afschrift te behouden. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. Op de ALV brengt hij een jaarverslag uit.

12. De penningmeester is belast met het financieel beheer en de boekhouding van de vereniging. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en bijdragen en houdt een kas-, giro- en contributieboek bij, zodanig dat de baten en lasten te allen tijde kunnen worden ingezien. Hij is uitsluitend bevoegd uitgaven te doen volgens een door de ALV goedgekeurde begroting. Voor het doen van andere uitgaven is vooraf toestemming nodig van de overige bestuursleden. De penningmeester brengt namens het bestuur een financieel jaarverslag uit aan de ALV en doet onderoverlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van het in het voorgaande verenigingsjaar gevoerde beheer van de verenigingsgelden. Bij tussentijds aftreden legt de penningmeester binnen 14 dagen na zijn aftreden rekening en verantwoording af aan de overige leden van het bestuur en de kascommissie.

Vergaderingen

13. Op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) dienen de volgende vaste punten op de agenda te worden geplaatst:
Jaarverslag secretaris;
Verslag van de kascommissie;
Jaarverslag penningmeester;
Bestuursverkiezing;
Rondvraag.

Een bijzondere ALV kent geen vaste agendapunten. De agenda dient tenminste 14 dagen voor de ALV aan de leden bekend gesteld te worden.

14. Een ALV is tot besluiten bevoegd indien minimaal 35% van de stemgerechtigde leden de vergadering bijwoont.

15.Indien op de ALV minder dan 35% van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dient door het bestuur de vergadering voor 15 minuten te worden geschorst. Hierna wordt de vergadering direct hervat waarbij ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden de vergadering altijd tot besluiten bevoegd is.

16. Bestuursvergaderingen worden naar gelang de behoefte, bij voorkeur maandelijks, door de voorzitter of op verzoek van 2 bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien de meerderheid van het bestuur niet aanwezig is.

17. Van voornoemde vergaderingen dienen door het bestuur notulen te worden gemaakt.

Commissies en werkgroepen

18. Commissies, niet zijnde de kascommissie, of werkgroepen staan ieder op het haar toegewezen gebied het bestuur bij in de vervulling van haar taak. De commissies/werkgroepen werken met inachtneming van haar door het bestuur verstrekte richtlijnen. Commissies worden door het bestuur ingesteld voor regelmatig terugkerende activiteiten werkgroepen voor eenmalige activiteiten. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de activiteiten van de commissies en de werkgroepen.

Financiën

19. De betalingswijze van de verschuldigde contributie dient in overleg met de penningmeester te geschieden. In principe dient de contributie door middel van automatische periodieke overboeking te geschieden.

20. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de automatische overboeking zelf stop te zetten.

21. Ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste zijn ontheven van de verplichting tot contributiebetaling.

Verzekeringen

22. De vereniging en het bestuur dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen en/of schade opgelopen onderweg van of naar, in of buiten, de sporthal. Schade toegebracht aan gebouwen of spelmateriaal wordt op de betreffende personen verhaald.

Competitie - deelnemers

23. Elk lid van B.C. Mixed kan zich opgeven voor deelname aan de competitie van de overkoepelende badmintonorganisatie. Het bestuur beslist over de deelname op grond van het aantal beschikbaar plaatsen in de competitieteams.

24. Elke deelnemer aan de competitie dient jaarlijks bij inschrijving een bijdrage aan de kosten van de competitie te betalen. Op voorstel van het bestuur beslist de ALV over de hoogte van deze bijdrage.

25. Indien een team wordt aangevuld dient de betreffende competitiespeler de competitiebijdrage te betalen wanneer hij invalt voor het einde van de eerste helft van het seizoen. Wanneer een competitiespeler invalt voor een ander speler dienen zij onderling de bijdrage te vereffenen wanneer dat wenselijk is.

26. Elke deelnemer aan de competitie dient het competitiereglement van de overkoepelende badmintonorganisatie te kennen en na te leven. Eventuele door de overkoepelende badmintonorganisatie opgelegde boetes als gevolg van overtreding van het competitiereglement dienen door het betreffende lid te worden voldaan.

27. Elke deelnemer aan de competitie dient deel te nemen aan de competitiespeelavond. Verhindering dient vooraf te worden gemeld bij de teamleider. Indien gewenst dient in overleg met de teamleider voor vervanging te worden gezorgd. Dit dient aan de competitiecommissie (CC) te worden doorgegeven.

28. Elke competitiespeler is verplicht wedstrijdleiding te verzorgen tijdens een competitiespeelavond wanneer hij aangewezen wordt door de competitiecommissie. Indien een speler verhinderd is, dient deze zelf voor vervanging te zorgen en dit te melden aan de competitiecommissie. Het spelen van een competitiewedstrijd dient in goede sfeer en sportiviteit te geschieden. Een speler die de naam van B.C. Mixed in diskrediet brengt, kan door het bestuur disciplinair worden bestraft.

29. Het bestuur is gerechtigd de benodigde gegevens omtrent leden aan de overkoepelende badmintonorganisatie te verstrekken.

Competitie - teams

30. Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 juni op voorstel van de CC de samenstelling van de competitieteams vast.

31. Binnen elk team wordt in principe een teamleider aangewezen door de CC. De teamleider is verantwoordelijk voor:
De compleetheid van het team tijdens competitiewedstrijden;
Het informeren van de teamleden betreffende (wijzigingen op) het programma van de bondscompetitie;
Het gedrag van de teamleden tijdens competitiewedstrijden;
Het op de juiste wijze en volledig invullen van de wedstrijdformulieren;
Het regelen van wedstrijdleiding op een competitiedag na aanwijzing door de CC;
Het competitiemateriaal.

32. Elke competitiespeler mag zijn wensen kenbaar maken op een hiervoor bestemd formulier.

De competitiecommissie (cc)

33. De competitiebegeleiding bestaat uit een Verenigings Competitie Leider (VKL), een afgevaardigde uit het bestuur en een of meerdere leden en behartigt de belangen van alle leden van B.C. Mixed de bondscompetitie betreffend.

34, De VKL vertegenwoordigt, na vooroverleg met het bestuur, B.C. Mixed tijdens bondsvergaderingen betreffende de bondscompetitie en is bevoegd in voorkomend geval beslissingen te nemen die niet in conflict zijn met binnen de vereniging gemaakte afspraken.

35. De CC is een speciale commissie met als taken:
Het jaarlijks maken van een voorstel aan het bestuur voor de samenstelling van de nieuwe competitieteams;
Classificaties bijhouden van de competitiespelers;
Coördineren van de inzet van invallers in de bondscompetitie;
Coördineren van wedstrijdleiding;
Verzamelen van wedstrijdformulieren en het bijhouden van scoringspercentages;
Het informeren van het bestuur aangaande bijzonderheden betreffende de bondscompetitie;
Het opstellen van het trainingsschema;
Verzorgen van het competitiemateriaal (telboeken, shuttles, competitieformulieren, competitieboekje, bondskaarten)
Het aan het eind van een verenigingsjaar vervaardigen van een verslag betreffende de voorgaande competitie.
Het organiseren en coördineren van oefenwedstrijden voor competitieteams indien gewenst;
Coördinatie van de formulieren voor sportiviteitprijs binnen de bondscompetitie;
Organisatie prijsuitreiking beste competitiespelers.

Het clubblad

36. Het clubblad van B.C. Mixed draagt de naam Minimiks. Per gezin wordt 1 exemplaar van het clubblad verstrekt.

37. Het clubblad wordt op speelavonden in de zaal gedistribueerd. De vereniging is niet verplicht het clubblad aan huis te (laten) bezorgen.

38. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te publiceren, in te korten of te censureren in overleg met de auteur. De verantwoordelijkheid betreffende de publicatie van artikelen ligt bij de redactie.

De speelavond

39. Op een speelavond krijgen leden van B.C. Mixed op door het bestuur vastgestelde tijden de gelegenheid de badmintonsport te beoefenen. De speeltijd op een speelavond wordt verdeeld tussen de junioren en senioren.

40. De speelavond bij de junioren is verdeeld in blokken van 1 uur. Tijdens een blok hebben de junioren in principe onafgebroken de beschikking over een baan(-deel).

41. De speelavond bij de senioren is verdeeld in blokken van 20 minuten, volgens een door het bestuur vastgesteld schema, waarin spelers een baan kunnen gebruiken.

42. Op aanwijzing van het bestuur dienen de banen te worden vrijgemaakt om andere leden in de gelegenheid te stellen te spelen.

43. Alle leden dienen de gang van zaken op de speelavond ordelijk te laten verlopen. Tevens wordt van hen verwacht de netten en spelmateriaal na afloop van de speelavond op te ruime.

Slotbepalingen

44. Wijzigingen op dit huishoudelijk reglement (HHR) kunnen uitsluitend na goedkeuring door de ALV worden aangebracht en treden vanaf dat moment in werking.

45. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het HHR, alsmede alle verdere wettelijk vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen en na te leven.

46. Indien de vereniging zich aansluit bij een overkoepelende organisatie dient zij de rechten en plichten hiervan na te komen en te zorgen dat dit HHR niet in strijd is met het reglement van deze organisatie.

47. In alle gevallen waarin de statuten en het HHR niet voorzien beslist het bestuur.

48. De statuten zijn van hogere orde dan dit HHR. Indien bepalingen uit de statuten en dit HHR met elkaar in strijd zijn, prevaleren de statuten.

Origineel: 1 mei 1975
herzien: september 1982

Gewijzgd: december 1982, augustus 1984, januari 1985, oktober 1992, oktober 1998, oktober 2012.

Ere-leden en vrijwilligers van het jaar

ERE LEDEN


Jan Driessens
11 juni 1983: ere lid HBB
23 september 1983: ERELID bc.mixed
26 september 1986: ERE-VOORZITTER bc.mixed
januari 2000: vrijwilliger van het jaar, gemeente Laarbeek
12 okt. 2001: lid in de Orde van Oranje-Nassau
9 april 2011: vrijwilliger van het jaar BC Mixed 2011
30 dec. 2011: vrijwilligerspenning gemeente Laarbeek en onderscheiding in de 'orde van de gouden shuttle'


Rien van Kessel

12 oktober 2001: ERELID


Joop Kerkhof

12 januari 1961: MEDE-OPRICHTER
1983: ere-lid Helmondse BadmintonBond
12 oktober 1990: ERELID

     

Peter van Leuken

19 oktober 2007: ERELID


Dora Polman

30 oktober 1998: ERELID 

     
Ruud Fransen


21 oktober 2011: ERE-
VOORZITTER

De ereleden - erevoorzitters tijdens de opening van expositie tgv. het 50-jarig bestaan van Mixed in 2011

'Jan Driessens vrijwilligers-award' (tot en met 2010 vrijwilliger van het jaar)

1990: Ellen van Leuken en Rien van Kessel
2000: Geri Marinussen
2001: Willy Maas
2002: Annie en Toon Boetzkes
2003: Berton van Asseldonk
2004: Yvonne Lahaye
2005: Ton Slaets
2006: Inge van Griensven
2007: --
2008: Peter van Leuken
2009: Wendy Verbrugge
2010: --
2011: Jan Driessens
2012: Ruud Fransen
2013: --
2014: Mascha Hoeks
2015: Marieke van Turnhout
2016: Marlie Fransen
2017: --
2018: --